Algemene Voorwaarden van KappersPro

Wij hebben onze Algemene Voorwaarden zo duidelijk mogelijk opgesteld, zodat het voor iedereen duidelijk is hoe we te werk gaan.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:

1.1 Verkoper: KappersPro, gevestigd te Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01121404.

1.2 Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met de Verkoper.

1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Verkoper en Koper met betrekking tot de verkoop en levering van producten door Verkoper aan Koper.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van de Verkoper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en Offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van de Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Koper de door de Verkoper gedane offerte accepteert.

Artikel 4: Prijzen

4.1 Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

4.2 De prijzen zijn exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.3 Verkoper behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.

Artikel 5: Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden direct na aakoop van producten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Verkoper maakt als gevolg van de niet-nakoming door de Koper van diens betalingsverplichtingen, komen voor rekening van de Koper.

Artikel 6: Levering en Risico

6.1 Levering geschiedt af magazijn van Verkoper, tenzij anders is overeengekomen.

6.2 Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op Koper op het moment van levering.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de Koper nadat deze al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst aan de Verkoper verschuldigd is, volledig heeft voldaan.

7.2 Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten zorgvuldig te behandelen en te verzekeren tegen brand, ontploffings- en waterschade, evenals tegen diefstal.

Artikel 8: Reclames en Aansprakelijkheid

8.1 Koper is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld.

8.2 Verborgen gebreken dienen binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld.

8.3 De aansprakelijkheid van Verkoper is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Verkoper wordt uitgekeerd. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende levering.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Verkoper waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Verkoper kan worden verlangd.

9.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verkoper niet mogelijk is langer duurt dan [aantal] maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 10: Toepasselijk Recht en Geschillen

10.1 Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen Verkoper en Koper is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst tussen Verkoper en Koper zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Verkoper is gevestigd.

Artikel 11: Wijzigingen en Vindplaats

11.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn tevens beschikbaar op de website van Verkoper.

11.2 Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen tijdig aan Koper worden medegedeeld.

KappersPro

Narvikweg 5 - 4

9723 TV Groningen

+31 50 36 42 377

info@kapperspro.nl

Veelgestelde Vragen

Vraag hier

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla efficitur, nisl at maximus pharetra, neque tellus dictum massa, sit amet tempor neque eros et sapien. Maecenas lacus nibh, pretium vel imperdiet vitae, elementum vitae nisi. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Cras maximus eros a tellus tempus vulputate. Duis porta leo in pharetra blandit. Suspendisse placerat ipsum vitae nibh porttitor ultricies. Donec eu est sem. Proin rhoncus neque at metus aliquet, quis commodo velit tincidunt. Nam dignissim, purus at venenatis commodo, nisi lectus aliquam diam, quis iaculis sem augue non felis. Nam fringilla tempor venenatis. Ut vestibulum, massa eget volutpat convallis, felis libero mattis sem, at lobortis nibh massa ac nibh. Integer porta mi et eleifend porttitor. Aliquam erat volutpat. Duis mollis, velit sit amet convallis convallis, sapien enim commodo risus, vel facilisis turpis est at lorem.

Heeft u hulp nodig of vragen?

  • Telefoon: +31 50 36 42 377
    (Klik om te bellen)
  • E-mail: info@kapperspro.nl
  • Adres: Narvikweg 5-4
    9723 TV Groningen
    (Klik voor routebeschrijving)

Volg ons op Social Media